คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-33711

270฿

รหัสสินค้า: KP-33711 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ปี 2562 B BC-33711
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           
*การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย                                                                               
*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์                                                                                           
*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         
*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                    
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    
*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ                                                                            
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.