คู่มือสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ กรมราชทัณฑ์ ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ กรมราชทัณฑ์ ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                         
*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                        
*พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545                                
*ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด พ.ศ. 2546                                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2546                                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              
*ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550                         
*นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                         
*เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการพฤตินิสัยผู้ต้องขัง                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                    
*แนวข้อสอบ พิเศษเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์   ถาม-ตอบ                                                        
*แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา          ถาม-ตอบ                                                       
*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    ถาม-ตอบ                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์