คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายนอก รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี ปี 2562 BC- 33667

299฿

รหัสสินค้า: KP- 33667 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจบุคคลภายนอก รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี ปี 2562 BC- 33667
สารบัญ

*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          
*วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     
*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
*หลักการบัญชีทั่วไป                                                                                         
*แนวข้อสอบ หลักการบัญชี                                                                      
*แนวข้อสอบ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2                      
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ                                                                                  
*แนวข้อสอบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ                                                            
*แนวข้อสอบ การบัญชี                                                                               
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                       
*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 
*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                
*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                           
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562