คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านภาษาไทย                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ                                                                      
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                               
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุ                                                                                      
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเด็กและเยาวชน                                                                                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                  
*การส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             
*งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                   
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง