คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                        
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                         
*ความรู้ด้านหม่อนไหม                                                                                                 
*การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                  
*การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                         
*การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร                                                        
*การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                              
*การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร                                                                        
*การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร                                                            
*เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                        
*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                             
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 5.                                                                      
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์