คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ (อก.1) ปี 2562 BC-33582

280฿

รหัสสินค้า: KP-33582 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ (อก.1) ปี 2562 BC-33582
สารบัญ

*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป         +แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  +แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   +แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                   +แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          
*วิชาภาษาไทย         +แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                             +แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              +แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                             +แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     
*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)         +การใช้ Microsoft Word           พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  +การใช้ Microsoft Excel           พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  +การใช้ Microsoft Power Point พร้อมแนวข้อสอบ                                                           +แนวข้อสอบ Internet                                                                                          +แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       +แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                +แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          +แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                         +แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                                    +แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                  +แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                  +แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                                  +แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562