คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                  
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                                
*การสำรวจเพื่อการออกแบบและประมาณราคา                                                                     
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               
*การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                         
*ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                
*ความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง                                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                           «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                                  «แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง                                                       «แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                                  «แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                              «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                   «รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                          «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                        ย