กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2562 รวม 44 อัตรา,

“กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2562 รวม 44 อัตรา,

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562

ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็ฯข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 จำนวน 44  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการสัญญาบัตร

บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี) จำนวน 15 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ในสาขาต่างๆ รายละเอียดตามผนวก ก ดังนี้

 1. ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
 2. การบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 3. นิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 4. วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
 5. วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร)
 6. วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
 7. การวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 8. คณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
 9. ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา
 10. เคมี (รับเฉพาะเพศชาย)  จำนวน 1 อัตรา
ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน 29 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริยญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด รายละเอียดตามผนวก ข ดังนี้

 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 20 อัตรา
 2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 7 อัตรา
 3. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง)  จำนวน 1 อัตรา
 4. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ข้าราชการสัญญาบัตร,ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นครปฐม,พังงา,สงขลา,สมุทรปราการ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพเรือ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองทัพเรือ