คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                      
*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับวิชาสถิติ                                                                                                
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                     
*ระเบียบวิธีการสำรวจทางสถิติ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ                                                                                               
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                 
*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                           
*การวิจัยและสถิติ                                                                                                       
*การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                            
*การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                             
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ ชุดที่ 2.                                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ ชุดที่ 3.                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์