คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549                      
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*การทำรายงานการประชุม                                                                                            
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                        
*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                               
*แนวข้อสอบ งานบริหารเอกสาร                                                                                     
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์