คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                   
*นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการฐานข้อมูล การใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมูล                                                
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      
*ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                   
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                   
*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                     
*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                     
*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                     
*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                264