คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                     
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ                                                                                                
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานเอกสารราชการ                                                                     
*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานธุรการ                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Word ,Excel , Powerpoint                                     
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Word ,Excel , Powerpoint                    
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น