คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-092

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-092
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์                                                                        
*เทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                     
*การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์                                                                                           
*การออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม                                                              
*การดูแลรักษาสวนสาธารณะ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะ                                                                                         
*การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร                                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบภูมิทัศน์ และการจัดภูมิทัศน์                                                       
*รวมแนวข้อสอบ สวนสาธารณะ ชุดที่ 1.                                                                       
*รวมแนวข้อสอบ สวนสาธารณะ ชุดที่ 2.