คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33414

260฿

รหัสสินค้า: KP-33414 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33414
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                      
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude)พร้อมบททดสอบ                                                  
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                              
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                           
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                
*การจัดหา                                                                                                   
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                       
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                            
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                          
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*วิธีการจัดเก็บข้อมูล การและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุ                                                                  
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                     
*แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                       
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)          
*แนวข้อสอบความรู้ด้านฐานข้อมูล                                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ