คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                                              
*พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561                   
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554         
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                         
*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ                                                    
*มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช                                                                               
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    
*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*การติดตามประเมินผล                                                                                                
*การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย                                                                        
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           
*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                       
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์