คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                              
*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                    
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                  
*การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับสถิติ                                                                                                    
*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                           
*การวิจัยและสถิติ                                                                                                       
*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                            
*การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                            
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                              
*แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 2.                                                                                       
*แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 3.                                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์