คู่มือเตรียมสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33407

270฿

รหัสสินค้า: KP-33407 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33407
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                  
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ             
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                           
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับระบบแสงสว่าง                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                         
*ความรู้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า                                                            
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                     
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                     
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                     
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                     
*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 5.