คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานพัสดุ 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานพัสดุ 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ               
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         
*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                           
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                
*การจัดหา                                                                                                   
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                       
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                            
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                          
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                     
*แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   
*ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                       
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)          
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ