คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปี 2562 BC-33384

280฿

รหัสสินค้า: KP-33384 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปี 2562 BC-33384
สารบัญ

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                     
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                  
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                         
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              
*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         
*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       
*การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย                                                                                              
*การติดตามประเมินผลและโครงการ                                                                                 
*แนวข้อสอบ การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมการศึกษา         
*การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551               
*การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                        
*การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ                                                                                            
*การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต                                                                                       
*การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง                                                       
*แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต                                                                                 
*การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                      
*การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                         
*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                         
*การวัดและประเมินผล                                                                                               
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล                                                                            
*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                            
*แนวข้อสอบ การติดตามประเมินผล โครงการ                                                                
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.