คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                   
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                      
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การบันทึกบัญชี                                                                            
*การวางระบบบัญชี                                                                                                     
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                      
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                  
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจและสังคมและการเมือง