คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมศิลปากร
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                            
*การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                
*การบันทึกฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                    
*การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                           
*ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                      
*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                     
*การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                            
*การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                             
*การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                    
*ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                        
*แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                         
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                  
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                    
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                    
*แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์