คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการข้าว

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการข้าว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                           
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              
*ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน (Word, Excel, Powerpoint)              
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 
*แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                              
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชีเบื้องต้น                                                                         
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์