คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                       
*แนวข้อสอบ ความสามารถการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริงและเหตุผล                                         
*แนวข้อสอบ การใช้ภาษาไทย                                                                                   
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ         
*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                            
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       
*นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      
*เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                 
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                         
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                         
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                       
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.