คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33315

280฿

รหัสสินค้า: KP-33315 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33315
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                   
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                           
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  
*ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน                                                        
*การยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ                                                                          
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                    
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                          
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                        
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง