สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 มิ.ย. 2562 รวม 55 อัตรา,

“สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 มิ.ย. 2562 รวม 55 อัตรา,

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 55 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,690 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

1. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 10 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา
 5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 3 อัตรา
 6. วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 1 อัตรา
 7. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
 8. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 1 อัตรา
 9. วิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน 1 อัตรา
2. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 1 อัตรา
4. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก  วิจัย สถิติ การวัดและประเมินผล จำนวน 4 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
5. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก บัญชี จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
6. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก การเงินการธนาคาร จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
7. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว การโรงแรม จำนวน 8 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 5. วิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน 1 อัตรา
 6. วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 1 อัตรา
 7. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
 8. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 1 อัตรา
8. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนถ่าย จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
9. คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
10.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก นิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์)
11.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาศาสตร์ ภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี ภาษาพม่า)
12.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 1 อัตรา
 5. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ)
13.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 1 อัตรา
14.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 5 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 4. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาล)
 5. วิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน 1 อัตรา
15.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน 1 อัตรา
16.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์การอาหาร จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 1 อัตรา
17.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก อาหารและโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
18.คุณวุฒิปริญญาโท กลุ่มวิชา ทาง หรือสาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร  จำนวน 4 อัตรา
 1. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
 2. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
 3. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา (และมีคุณวุฒิปริญญาตรี เกษตร)
 4. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,690-
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: ตราด,ตาก,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปัตตานี,พังงา,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ระนอง,สงขลา,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สตูล ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน