คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2562 BB-082

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมศิลปากร ปี 2562 BB-082
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                         
*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                        
*การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                                     
*การออกแบบฐานราก                                                                                                 
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                              
*การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                   
*การระบายน้ำ ถังเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ                                                                    
*ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                  
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                  
*แนวข้อสอบ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                            
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                             
*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                 
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                         
*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                           
*แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                              
*แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา