คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำหรับสอบเข้าโรงพยาบาล

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำหรับสอบเข้าโรงพยาบาล
สารบัญ

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)                                                                
*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                      
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                             
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                               
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                            
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                              
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์