คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                                                      
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548                                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554         
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม                                                 
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้เหตุผล                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ                                                                                       
*การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)                                           
*ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                      
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                             
*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.