คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                         
*การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                             
*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                       
*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                    
*แนวข้อสอบ งานการเงินและบัญชี                                                                            
*แนวข้อสอบ งานบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                
*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป