คู่มือเตรียมสอบนักสันทนาการปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33179

260฿

รหัสสินค้า: KP-33179 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักสันทนาการปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33179
สารบัญ

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            
*แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ                                                                                     
*การวิเคราะห์ และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ                                                                                           
*การจัดทำโครงการ                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ ผู้นำนันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการ                                          
*นันทนาการเพื่อสุขภาพ                                                                                              
*การจัดกิจกรรมนันทนาการ                                                                                          
*กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับแหล่งนันทนาการ                                                                                    
*การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ                                                                       
*การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ                                                                     
*แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และการจัดทำโครงการ ชุดที่ 1.                          
*แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และการจัดทำโครงการ ชุดที่ 2.                     
*แนวข้อสอบ กิจกรรมด้านพลศึกษา                                                                            
*แนวข้อสอบ นักสันทนาการ                                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์