คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33148

270฿

รหัสสินค้า: KP-33148 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33148
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              
*กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548  
*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548                                                               
*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                      
*การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ                                                                                      
*คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                  
*การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                    
*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                         
*การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                       
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                       
*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                          
*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.