คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-079

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-079
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
*นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                           
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                                                                            
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                     
*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                     
*กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                     
*ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)                                                                      
*กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials )                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                               
*วิศวกรรมการบำรุงรักษา                                                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                             
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                 
*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                          
*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                           
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                            
*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.