คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน BB-077

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน BB-077
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                          
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                            
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                              
*ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553        
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553                                                                                                              
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                          
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        
*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชี งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน                                 
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                          
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.