คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33063

299฿

รหัสสินค้า: KP-33063 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33063
สารบัญ
##ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ                                                                
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                       
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       
*โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0                                                                                             
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          
*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์                                                         
*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                 
*แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                           ##ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน                                                  
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.  พ.ศ. 2562                                                                                       
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7.พ.ศ. 2562                                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                   
*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558      
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560      ##ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
*แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ                                              
*แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                          
*แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ                                                                     
*แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ                                                                                
*แนวข้อสอบ เรื่องการสะกดคำ                                                                               
*แนวข้อสอบ เรื่องการอ่านคำ                                                                                
*รวมแนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                       ##ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                               
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.