คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-073

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BB-073
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                             
*การวางระบบบัญชี                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี                                                                                  
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                     
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        
*แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                    
*แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                   
*แนวข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 5.