คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พฐ.2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ BC-33025

280฿

รหัสสินค้า: KP-33025 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พฐ.2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ BC-33025
สารบัญ

*
*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60คะแนน
*วิชาความสามารถทั่วไป -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ภาคคำนวณ -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป อนุกรม -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป อุปมาอุปไมย -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขทางภาษา -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป การสรุปเหตุผลและตรรกศาสตร์
*วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบ ภาษาไทย การอ่านบทความและความเข้าใจกับบทความ -แนวข้อสอบ ภาษาไทย  การสรุปความและตีความจากบทความ -แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา -แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเรียงลำดับข้อความ -แนวข้อสอบ ภาษาไทย การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
*วิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5. -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 -เจาะข้อสอบ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 -เจาะข้อสอบ กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  -ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ -เจาะข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม  -แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน