คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่าง (โยธา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่าง (โยธา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสำรวจ                                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับงานช่างรังวัด                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเขียนแบบ                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง                                                                                          
*การออกแบบและการประมาณราคา                                                                                
*การสำรวจและวางโครงการ                                                                                         
*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                       
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                               
*การบริหารงานโครงการก่อสร้าง                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง                                                                             
*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                   
*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                              
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                             
*แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                     
*แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                        
*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                  
*แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.