คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกความร่วมมือทวิภาคี กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 103) BB-068

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกความร่วมมือทวิภาคี กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 103) BB-068
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   
*ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                                       
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1.                                                             
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2.                                                             
*นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของไทย                                                                      
*กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                                            
*แนว ถาม- ตอบ กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                     
*องค์การระหว่างประเทศ                                                                                             
*เศรษฐกิจและการเมืองโลก                                                                                             
*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ                                                                                           
*การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ                                                                                   
*การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์และความขัดแย้งระหว่างประเทศ                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์