คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32899

270฿

รหัสสินค้า: KP-32899 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32899
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 
*การวิเคราะห์
*การวางแผน
*การบริหารเชิงกลยุทธ์
*การจัดทำแผน/โครงการ
*การติดตามประเมินผล
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*นโยบายรัฐบาล
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
*การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
*แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
*เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
*เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
*เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
*เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.