คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน BB-065

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน BB-065
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           
*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   
*แนวข้อสอบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                    
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                     
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                               
*แนวข้อสอบงานธุรการ