คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32851

270฿

รหัสสินค้า: KP-32851 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32851
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    
*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          
*การวางแผนกำลังคน                                                                                             
*การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร                                                                                
*การบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                 
*การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                   
*ค่าตอบแทน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                        
*การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง                                                                         
*การพัฒนาระบบงาน                                                                                             
*งานสวัสดิการ                                                                                                     
*กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                 
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                
*การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม                          
*การประเมินผลการฝึกอบรม                                                                                     
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                               
*การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                           
*การประสานงานและการจัดการองค์กร                                                                             
*การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                              
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                    
*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                     
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม