คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                               
*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                            
*ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                              
*ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่                                                                                          
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                  
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                   
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม