คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            
*ความปลอดภัยในการทำงาน                                                                                         
*คู่มือการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2547                                       
*การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน                                                                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 (เฉพาะการรับ-ส่ง หนังสือราชการ)                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 (เฉพาะการรับ-ส่ง หนังสือราชการ)                                 
*คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ “Service Mind”                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                           
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                     
*แนวข้อสอบงานเอกสาร                                                                                      
*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                      
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการให้บริการ                                                                       
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์