คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32813

270฿

รหัสสินค้า: KP-32813 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ปี 2562 BC-32813
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               
*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      
*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้านแสงสว่าง                                                  
*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     
*ระบบปรับอากาศ                                                                                                     
*ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                      
*ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                         
*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                 
*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                         
*ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                     
*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                          
*แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                      
*แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.