คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                                                             
*การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ                                                                                                  
*แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562     
*เศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน                                                                          
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                    
*คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางเศรษฐศาสตร์                                                                        
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                          
*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง                                                         
*แนวข้อสอบ  ภาษี                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                     
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                  
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.