คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ BB-056

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์                                                                                        
*นโยบายการเงิน การคลัง                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                                      
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*นโยบายเศรษฐกิจ                                                                                                     
*แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562                                                                                                
*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                         
*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                    
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          
*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                   
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                      
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                     
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4