คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารรักษาความปลอดภัยเครือข่าย แผนกรักษาความปลอดภัยเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 111)  BC-32783

260฿

รหัสสินค้า: KP-32783 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร นายทหารรักษาความปลอดภัยเครือข่าย แผนกรักษาความปลอดภัยเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 111)  BC-32783
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   
*คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ                                                                 
*ความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม                                                                                 
*ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์                                                                                     
*ความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                          
*ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์                                                             
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                              
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                    
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                    
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                    
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                    
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์