คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BB-052 ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  BB-052 ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม   
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                               
*มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม                                                                                    
*การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก                                                                         
*การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม                                                                       
*ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย                                                    
*การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                                                                      
*วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์                                                                                             
*ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี                                                                               
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.                                                                      
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.                                                                     
*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์