คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                
*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                        
*แนวข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์                                                                                                
*ความรู้ด้านบัญชี การเงิน                                                                                            
*การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                     
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                    
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                
* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.