คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                   
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                             
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                               
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์